Rate this page

Szkoda osobowa to szkoda, która powstała w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych obrażeń, cierpienia fizycznego i psychicznego lub nawet śmierci osoby w wypadku. Szkoda osobowa obejmuje również utracone korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby otrzymać, gdyby nie została ofiarą wypadku.

Istnieją 2 rodzaje szkód osobowych:

– Szkoda osobowa majątkowa dotyczy strat związanych z uszkodzeniem ciała osoby poszkodowanej

-Szkoda osobowa niemajątkowa obejmuje straty wynikające z bólu fizycznego oraz psychicznego.

W przypadku szkody osobowej majątkowej wypłacane jest odszkodowanie, w przypadku szkody osobowej niemajątkowej – zadośćuczynienie.

Co możesz uzyskać za szkodę osobową z OC sprawcy?

1.zadośćuczynienie- jednorazowe świadczenie za doznaną krzywdę

2.zwrot kosztów poniesionych w związku z leczeniem, opieką, rehebilitacją

3.zwrot utraconych zarobków

4.rentę

Art. 444. [Szkoda na osobie]

1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.
Art. 445. [Zadośćuczynienie]

1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.