Rate this page

Centrum odszkodowań SOS dokłada wszelkich starań aby uzyskać należne zadośćuczynienie dla bliskich osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

Dla osób, które straciły osobę bliską w wypadku komunikacyjnym przepisy prawa przewidują zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Kto może się ubiegać się o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie?

-każda osoba, która straciła członka rodziny w wypadku komunikacyjnym

Kiedy można się ubiegać o zadośćuczynienie?

W ciągu 20 lat od dnia wypadku, gdy wypadek śmiertelny został zakwalifikowany jako przestępstwo

Od kogo uzyskasz zadośćuczynienie?

Z polisy OC sprawcy wypadku lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Podstawa prawna:

Art. 446 § 4 k.c. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Art. 448 k.c. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

Korzystną dla najbliższych członków rodziny zmarłych uchwałę podjął Sąd Najwyższy w dniu 22 października 2010r. twierdząc, iż „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r.”