5/5 - (2 votes)

Kancelaria frankowa Warszawa

Temat pozwów frankowych w Warszawie nadal stanowi przedmiot zainteresowania osób, które kilka lat temu zostały dotknięte tym problemem. Przyczyną niekorzystnych zmian dla kredytobiorców w tym obszarze były przede wszystkim kryzys gospodarczy w 2009 roku, a także krach walutowy w 2015 roku. Podmioty, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, do tej pory muszą zmagać się z konsekwencjami finansowymi.

Na rynku istnieją jednak firmy, które wspierają osoby z kredytami w szwajcarskiej walucie w znajdowaniu najlepszych rozwiązań prawnych. Nasze Centrum Odszkodowawcze S.O.S. zapewnia profesjonalną pomoc frankowiczom. Warszawa to miasto, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Podejmujemy współprace nie tylko na terenie stolicy, ale i całej Polski. W związku z tym zachęcamy do nawiązania kontaktu z naszą kancelarią frankowiczów z Warszawy oraz innych miast.

Kredyty frankowe Warszawa – kim są frankowicze?

”Frankowicze” to potoczne określenie kredytobiorców, którzy w przeszłości zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Analizy Biura informacji Kredytowej wykazały, że prawie 900 tysięcy Polaków posiada takie zadłużenie (dane z 2022 roku). Nie ulega wątpliwości, że ta grupa stanowi duży odsetek wśród wszystkich polskich kredytobiorców.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej w 2019 r. dał duże nadzieje osobom, które borykają się z konsekwencjami finansowymi po zaciągnięciu kredytu we frankach. Zgodnie z orzeczeniem TSUE należy usunąć niedozwolone w umowach klauzule. Sądy w Polsce zobligowane są do rozpatrzenia tego typu spraw, a w przypadku wykazania nieuczciwych warunków współpracy instytucje udzielające takich kredytów muszą usunąć poszczególne zapisy.

Nasza firma zajmuje się kompleksowym opracowywaniem pozwów frankowych. W Warszawie zrealizowaliśmy już setki spraw, które przyniosły korzyści prawne wielu klientom.

Nasza kancelaria, kredyty frankowe Warszawa | Jak możemy Ci pomóc?

Istnieje kilka możliwości prawnych, które mogą znacząco wpłynąć na pozytywne rozstrzygnięcie w kwestii kredytów frankowych. Warszawa to jedno z wielu miast w Polsce, gdzie zrealizowaliśmy już setki zleceń. W trosce o komfort klientów stworzyliśmy dedykowany formularz kontaktowy, dzięki któremu można szybko i sprawnie wyjaśnić nam swoją sprawę. Zapraszamy także do stacjonarnych odwiedzin w naszej kancelarii frankowej w Warszawie.

Posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich oraz zastanawiasz się nad szansą i korzyściami płynącymi ze wszczęcia postępowania przeciwko bankowi? Zapraszamy do kontaktu, nasza kancelaria może Ci pomóc!

Zapewniamy pomoc frankowiczom w Warszawie i innych miastach w Polsce, zawsze stawiając na piedestale indywidualne podejście do każdego klienta.

Pozwy frankowiczów Warszawa | Na czym to polega?

Jeżeli zawarłeś kredyt frankowy w Warszawie (denominowany lub indeksowany) istnieje duża szansa, że umowa zawarta z bankiem zawiera niedozwolone klauzule. Możesz zatem wystąpić z odpowiednim żądaniem do banku. Liczba pozwów i wygranych spraw Frankowiczów stale wzrasta, szczególnie po korzystnym dla nich wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku- „w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy”. Szereg zawiłości prawnych może wydawać się skomplikowany i niezrozumiały dla przeciętnego kredytobiorcy. Dlatego nasza kancelaria frankowa w Warszawie zawsze dba o dobrą komunikację z klientem i kompleksowe wyjaśnienie treści poszczególnych regulacji prawnych.

Profesjonalna kancelaria – frankowicze Warszawa

Dzięki poszczególnym regulacjom prawnym profesjonalna i skuteczna pomoc frankowiczom w Warszawie jest możliwa. Pamiętaj jednak, że pomimo tego, iż coraz więcej osób z powodzeniem odzyskuje pieniądze od banków, to bank sam z siebie nie odda Ci należności. Musisz w tym celu wystosować odpowiednie wezwanie do zapłaty, złożyć pozew przeciwko bankowi lub zawrzeć z nim ugodę. Potrzebujesz zatem pomocy profesjonalistów takich jak my. Wszystkim zajmiemy się za Ciebie – pozwól nam sobie pomóc!

Nasza kancelaria – kredyty frankowe w Warszawie | Profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów

Zanim zdecydujesz się na zasięgnięcie pomocy prawnej, warto dowiedzieć się, jak wygląda przebieg współpracy z konkretną firmą. Kredyty frankowe (Warszawa) cechują się określoną specyfiką i dlatego spory, w których stanowią przedmiot, bardzo często wydają się trudne do rozstrzygnięcia. W ramach nawiązania z nami współpracy:
• Otrzymasz analizę twojej umowy kredytowej pod względem klauzul abuzywnych, wyliczenia nadpłaconych rat lub możliwości unieważnienia umowy.
• Powiemy Ci szczegółowo jaką pomoc możemy ci zapewnić.
• Zapewnimy pełną reprezentację profesjonalistów na każdym etapie postępowania.
• Uzyskasz możliwość unieważnienia umowy kredytu lub odzyskania nadpłaconych rat.
Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów naszej kancelarii frankowej z Warszawy.

Pozwy frankowiczów Warszawa – KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NASZEJ WSPÓŁPRACY

Decydując się na współpracę z naszą kancelarią, możesz znacząco usprawnić szereg procesów związanych z pozwem. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego zlecenia. Korzyści, jakie może przynieść Ci współpraca z naszą firmą to:
• zwrot od banku nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul w umowach o kredyt frankowy,
• przewalutowanie kredytów frankowych, dzięki czemu kwota Twojego zobowiązania znacząco się obniży lub bank będzie musiał zwrócić Ci część kapitału,
• unieważnienie umów o kredyty frankowe.

Pozwy frankowe Warszawa – NA JAKIEJ PODSTAWIE POZYWAMY BANK?

Opieramy nasze roszczenia na podstawie niedozwolonych klauzul umownych znajdujących się w zawartej z bankiem umowie kredytowej. Weryfikacja treści stanowi piedestał działalności kancelarii. Frankowicze w Warszawie mogą liczyć na kompleksowe i detaliczne podejście z naszej strony. Szczegółowo wyjaśniamy poszczególne aspekty natury formalno-prawnej i przygotowujemy odpowiednią dokumentację w celu wszczęcia postępowania.
Terminowość, rzetelność, profesjonalizm, poufność oraz kompetentność to aspekty, którymi wyróżniają się nasi radcowie. Pozostajemy do dyspozycji klienta na każdym etapie trwania współpracy. Zapewniamy, że powierzenie nam swojej sprawy frankowej to gwarancja indywidualnego podejścia i dbałość o pozytywne rozstrzygnięcie dla zleceniodawcy.

Działalność naszej kancelarii – kredyty frankowe w Warszawie | PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. niedozwolone klauzule to nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem postanowienia umowy, które nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). W terminologii prawnej bardzo często można też spotkać się z określeniem „klauzule abuzywne”. Są zdecydowanie niekorzystne dla podmiotów chcących uzyskać kredyt.
Rejestr klauzul abuzywnych znajduje się na stronie Rzecznika Finansowego. Warto jednak zaznaczyć, że zbiór ten nie jest kompletny. Istnieje prawdopodobieństwo, że Twoja umowa zawiera niedozwoloną klauzulę, ale równocześnie nie została zarejestrowana w zbiorze. Dlatego też analiza treści powinna być przeprowadzana przez wyspecjalizowanych prawników. Nasza kancelaria frankowa w Warszawie poddaje szczegółowej weryfikacji wszystkie zapisy umowy.

Jaki skutek prawny powoduje usunięcie tych postanowień z treści umowy? | Pozwy frankowiczów Warszawa

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyrokach:
z 14 lipca 2017 r. II CSK 803/16, OSNC 2018/7-8/79 stwierdzając:
„lukę, która powstała w umowie w wyniku zastrzeżenia postanowienia niedozwolonego, należy wypełnić na korzyść konsumenta. Należy dopuścić możliwość stosownego wypełnienia luk w umowie w sytuacjach, w których zagrażają one interesom konsumenta, również wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania wprost odpowiedniego przepisu dyspozytywnego”
z dnia 4 kwietnia 2019 r. III CSK 159/17 LEX nr 2642144 stwierdzając m.in.:
“Eliminacja klauzuli indeksacyjnej nie prowadzi do unieważnienia umowy, ani też nie wymaga zastąpienia nieuczciwego postanowienia umownego innym – możliwe jest funkcjonowanie umowy stron również po wyeliminowaniu z niej klauzuli indeksacyjnej. Do ewentualnego zastąpienia kwestionowanych postanowień umownych innymi, musiałoby dojść jedynie wówczas, gdyby po wyeliminowaniu klauzuli abuzywnej nie było możliwe dalsze obowiązywanie umowy, zaś konsument mógłby zostać narażony na szczególnie niekorzystne konsekwencje, choćby w postaci rozwiązania umowy”
TSUE w wyroku z 3.10.2019 r. wyraźnie wskazał, że celem Dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie jest wyeliminowanie z obrotu wszystkich umów zawierających klauzule abuzywne, a jedynie przywrócenie naruszonej równowagi kontraktowej. Dyrektywa zapewnia konsumentowi ochronę przed negatywnymi skutkami unieważnienia umowy. Przepisy dyrektywy wprawdzie nie sprzeciwiają się stwierdzeniu nieważności umowy, ale to sam konsument decyduje, czy stwierdzenie nieważności umowy będzie dla niego niekorzystne. Skutki nieważności umowy należy oceniać według prawa krajowego.
TSUE w wyroku z 3.10.2019 r. orzekł, że:
Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.
2) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że z jednej strony skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia całości umowy, należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, a z drugiej strony, do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie.
3) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę.
4) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.”
W celu szczegółowego zapoznania się z opisywaną ofertą serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią frankowiczów z Warszawy nadal borykających się z trudną sytuacją. Wszystkie niezbędne dane znajdują się na stronie w zakładce „Kontakt”.