Posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich oraz zastanawiasz się nad szansą i korzyściami płynącymi ze wszczęcia postępowania przeciwko bankowi? Zapraszamy do kontaktu, nasza kancelaria może Ci pomóc!

NA CZYM TO POLEGA?

Jeżeli zawarłeś kredyt frankowy (denominowany lub indeksowany) istnieje duża szansa, że umowa zawarta z bankiem zawiera niedozwolone klauzule. Możesz zatem wystąpić z odpowiednim żądaniem do banku. Liczba pozwów i wygranych spraw Frankowiczów stale wzrasta, szczególnie po korzystnym dla nich wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku- „w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy”.

Pamiętaj jednak, że pomimo tego, iż coraz więcej osób z powodzeniem odzyskuje pieniądze od banków, to bank sam z siebie nie odda Ci należności. Musisz w tym celu wystosować odpowiednie wezwanie do zapłaty, złożyć pozew przeciwko bankowi lub zawrzeć z nim ugodę. Potrzebujesz zatem pomocy profesjonalistów takich jak my. Wszystkim zajmiemy się za Ciebie – pozwól nam sobie pomóc!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTÓW

W ramach nawiązania z nami współpracy:

1.otrzymasz analizę twojej umowy kredytowej pod względem klauzul abuzywnych, wyliczenia nadpłaconych rat lub możliwości unieważnienia umowy oraz powiemy Ci szczegółowo jaką pomóc możemy ci zapewnić.

zapewnimy pełną reprezentację profesjonalistów na każdym etapie postepowania
uzyskasz możliwość unieważnienia umowy kredytu lub odzyskania nadpłaconych rat.
Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów naszej kancelarii.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NASZEJ WSPÓŁPRACY:

zwrot od banku nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul w umowach o kredyt frankowy,
przewalutowanie kredytów frankowych, dzięki czemu kwota Twojego zobowiązania znacząco się obniży lub bank będzie musiał zwrócić Ci część kapitału,
unieważnienie umów o kredyty frankowe.

POZWY FRANKOWE- NA JAKIEJ PODSTAWIE POZYWAMY BANK?

Opieramy nasze roszczenia na podstawie niedozwolonych klauzul umownych znajdujących się w zawartej z bankiem umowie kredytowej.

Co to jest takiego?

Zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. są to nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem postanowienia umowy, które nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Jaki skutek prawny powoduje usunięcie tych postanowień z treści umowy?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyrokach:

z 14 lipca 2017 r. II CSK 803/16, OSNC 2018/7-8/79 stwierdzając:
„lukę, która powstała w umowie w wyniku zastrzeżenia postanowienia niedozwolonego, należy wypełnić na korzyść konsumenta. Należy dopuścić możliwość stosownego wypełnienia luk w umowie w sytuacjach, w których zagrażają one interesom konsumenta, również wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania wprost odpowiedniego przepisu dyspozytywnego”

z dnia 4 kwietnia 2019 r. III CSK 159/17 LEX nr 2642144 stwierdzając m.in.:
“Eliminacja klauzuli indeksacyjnej nie prowadzi do unieważnienia umowy, ani też nie wymaga zastąpienia nieuczciwego postanowienia umownego innym – możliwe jest funkcjonowanie umowy stron również po wyeliminowaniu z niej klauzuli indeksacyjnej. Do ewentualnego zastąpienia kwestionowanych postanowień umownych innymi, musiałoby dojść jedynie wówczas, gdyby po wyeliminowaniu klauzuli abuzywnej nie było możliwe dalsze obowiązywanie umowy, zaś konsument mógłby zostać narażony na szczególnie niekorzystne konsekwencje, choćby w postaci rozwiązania umowy”

TSUE w wyroku z 3.10.2019 r. wyraźnie wskazał, że celem Dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie jest wyeliminowanie z obrotu wszystkich umów zawierających klauzule abuzywne, a jedynie przywrócenie naruszonej równowagi kontraktowej. Dyrektywa zapewnia konsumentowi ochronę przed negatywnymi skutkami unieważnienia umowy. Przepisy dyrektywy wprawdzie nie sprzeciwiają się stwierdzeniu nieważności umowy, ale to sam konsument decyduje, czy stwierdzenie nieważności umowy będzie dla niego niekorzystne. Skutki nieważności umowy należy oceniać według prawa krajowego.

TSUE w wyroku z 3.10.2019 r. orzekł, że:

Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

2) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że z jednej strony skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia całości umowy, należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, a z drugiej strony, do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie.

3) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę.

4) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.”