Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum-Odszkodowań SOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 125/127 lok. 109, 02-017 Warszawa (dalej: Administrator).

Kontakt z Administratorem: administrator@co.sos.pl

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych

oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (podstawa prawna
  • – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • kontaktu z przedstawicielami kontrahenta lub osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora wykorzystywane na potrzeby realizacji współpracy, podmioty świadczące usługi księgowe, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora

i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres trwania umowy z Administratorem,
  • czas przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Możesz złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

PROFILOWANIE

Twoje dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.